C.M.S. INDUSTRY SHPK

CMS INDUSTRY SHPK është një ndërmarrje e krijuar si rezultat i nje eksperience pune dhe aktiviteti 20 vjecar të titullarëve të saj ne Itali, si dhe makinerive moderne që kjo kompani ka në dispozicion. Kompanıa plotëson të gjıtha kërkesat tekniko – profesionale të klientëve të saj ne fushën e projektimit, konstruksionit dhe montimit të strukturave metalike të nivelit industrial dhe civil. Nëpërmjet teknologjise më bashkohore, CMS INDUSTRY është e gatshme te operoje në sektorët: Energjitik, Petrolkimik, Metalurgjik, Impiante Industriale, Komplekse Tubacionesh të të gjitha fushave, Oil, Gaz, Mjete Lundruese Etj.

Sherbimet /Services/Servizi

You will be surprised to know that the ancient practice of yoga can alleviate a multitude of your health woes!

Profili/Profile/Profilo

If you thought yoga is just for those interested in slow and boring movements you are quite wrong.

Kontaktet/Contacts/Contatti

Yoga gives you all that a gym can but in a peaceful, safe and more holistic way.

Vendosja/Location/Posizione

Yoga helps the body gently regain its flexibility by stretching out the muscles of various areas.

Our Blog